TERUG

Algemene leverings voorwaarden 

Aanbieding en overeenkomst

Artikel 1

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij VRSPACE goederen en/of diensten van welke aard ook levert of zou kunnen leveren, ook indien deze goederen of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt VRSPACE niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. VRSPACE is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door VRSPACE uitdrukkelijk zijn aanvaard. Wijzigingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door VRSPACE zijn vastgelegd.

1.2. Onder VRSPACE wordt verstaan VRSPACE Business Technology BV.

Prijs en betaling

Artikel 2

2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

2.2 Betaling door wederpartij aan VRSPACE dient te geschieden conform de op de faktuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling, in Euro's, binnen 14 dagen na faktuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat wederpartij zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. VRSPACE behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

2.3 Bij te late betaling is wederpartij door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal wederpartij vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5 % per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

2.4 Alle kosten, zowel in als buiten rechte - de kosten van rechtskundige bijstand van VRSPACE daaronder inbegrepen - die VRSPACE moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door wederpartij, zijn voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van VRSPACE worden vastgesteld op tenminste 15 (vijftien) procent van de hoofdsom van de vordering.

Geheimhouding

Artikel 3

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

Gebruiksrecht

Artikel 4

4.1 Indien VRSPACE in opdracht van wederpartij software ontwikkeld en levert, dan verleent VRSPACE aan wederpartij alleen de gebruiksrechten op die programmatuur. Gebruiksrechten zijn zonder schriftelijke toestemming van VRSPACE niet overdraagbaar. Het is wederpartij niet toegestaan de programmatuur te verhuren, verkopen, vervreemden, leasen, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.

4.2 Het is wederpartij niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk tot de broncode te herleiden ('reverse engineering'), behoudens in die gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 5

5.1 Alle door VRSPACE krachtens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken, zoals hard- en software, blijven eigendom van VRSPACE totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.3 en 2.4 volledig aan VRSPACE zijn voldaan.

5.2 Indien op door VRSPACE krachtens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken beslag wordt gelegd, dient wederpartij VRSPACE hiervan terstond op de hoogte te stellen. De wederpartij dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de wederpartij verleende sursÈance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van VRSPACE

Medewerking door wederpartij

Artikel 6

6.1 Wederpartij realiseert zich dat het operationeel houden van hard- en software een voortdurend proces is dat gepaard gaat met investering door alle betrokken partijen van tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient wederpartij zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met VRSPACE gesloten overeenkomst. Wederpartij zal VRSPACE steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

6.2 Wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de hardware en/of programmatuur van VRSPACE en van de door VRSPACE te verlenen diensten, voor de invoering in zijn organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures, alsmede voor het beveiligen van gegevens, zoals het regelmatig maken van backups van databestanden. Ook zal wederpartij door VRSPACE aan wederpartij verstrekte updates, upgrades en dergelijke tijdig en op de juiste wijze (doen) installeren. Het is gebruiker niet toegestaan bestanden handmatig te wijzigen, extra bestanden aan de programmatuur toe te voegen of, behoudens in gevallen door de programmatuur aangegeven, bestanden anderszins aan te passen.

6.3 Indien is overeengekomen, dat wederpartij materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

6.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van de wederpartij, niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van VRSPACE is gesteld of wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens VRSPACE voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van VRSPACE leiden en kunnen extra kosten aan wederpartij in rekening worden gebracht.

6.5 In de gevallen dat medewerkers van VRSPACE ten kantore van wederpartij werkzaamheden verrichten, zal wederpartij er voor zorgdragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Wederpartij zal kosteloos zorg dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Wederpartij brengt de ruimten waar deze medewerkers hun werkzaamheden moeten verrichten, en/of waar (op) geleverde produkten zich bevinden, in overeenstemming met de daaraan door VRSPACE gestelde eisen met betrekking tot onder andere temperatuur, vochtigheidsgraad en stroomtoevoer.

Inspectie en klachten

Artikel 7

7.1 Klachten dienen door de wederpartij binnen twee weken na levering c.q. na het verrichten van de prestatie aan VRSPACE te worden meegedeeld. Een klacht schort de verplichting tot betaling niet op. Eventuele - uit een gebrek voortvloeiende - aansprakelijkheid is beperkt tot datgene wat in artikel 10 is bepaald.

7.2 De wederpartij is gehouden om na het meedelen van de klacht het gebruik van de betreffende produkten te staken teneinde complicaties voor VRSPACE te vermijden. Wederpartij zal alle medewerking verlenen aan eventueel onderzoek van de klacht, bij gebreke waarvan VRSPACE de klacht niet in behandeling behoeft te nemen. Het staat wederpartij niet vrij produkten aan VRSPACE te retourneren voordat VRSPACE hiermee heeft ingestemd.

Leveringstermijnen

Artikel 8

Door VRSPACE genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen VRSPACE en wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een extensieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van enige leveringstermijn kan nimmer leiden tot ontstaan van een recht op enige schadevergoeding voor wederpartij. VRSPACE is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren.

Beëindiging

Artikel 9

9.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

9.2 Indien wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door VRSPACE nog niet is uitgevoerd.

Bedragen die VRSPACE voor de ontbinding heeft gefaktureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

9.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 9.1:

is de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem (al dan niet voorlopig) surceance van betaling wordt verleend; kan VRSPACE de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk beÎindigen indien de wederpartij niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beeindigd.

VRSPACE zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Aansprakelijkheid

Artikel 10

10.1 Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door de eigen opzet of de eigen grove schuld van VRSPACE, is VRSPACE slechts aansprakelijk voor schade voorzover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Elke aansprakelijkheid zijdens VRSPACE uit welken hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook is overigens uitgesloten.

10.2 VRSPACE zal terzake van letselschade, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, en/-of zaakschade nimmer meer verschuldigd zijn dan EUR 1.134.450 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10.3 VRSPACE is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voorzover haar geen beroep op dit artikel (lid) toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50 % van de op grond van de overeenkomst met wederpartij gefaktureerde of te faktureren bedragen excl. BTW. Indien en voor zover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal VRSPACE nimmer meer verschuldigd zijn dan 50 % van de door haar over de 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim gefaktureerde bedragen. De in dit artikellid omschreven bedragen worden verminderd met de door VRSPACE verleende crediteringen.

10.4 Wederpartij vrijwaart VRSPACE voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst met de wederpartij tenzij de wederpartij deze aanspraken zelf jegens VRSPACE geldend zou kunnen maken, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, als wederpartij de schade zelf geleden zou hebben.

10.5 VRSPACE is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het gebruik van door haar, in opdracht van wederpartij, ontwikkelde software. Als echter zou blijken dat VRSPACE aantoonbaar in gebreke is, dan zal VRSPACE de (mogelijke) fout in die software herstellen.

10.6 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voorzover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede VRSPACE ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

Garantie

Artikel 11

11.1 VRSPACE garandeert dat opgaaf door haar van (enige aanduiding van) haar produkten of diensten met zorg wordt gedaan, doch VRSPACE kan er niet voor instaan dat terzake geen (kleine) afwijkingen zullen voorkomen.

11.2 VRSPACE geeft 1 jaar garantie op alle nieuw geleverde systemen en onderdelen. Het defecte systeem wordt door VRSPACE naar keuze van VRSPACE gerepareerd, vervangen of vergoed. Het betreffende systeem of onderdeel dient hiervoor franco te zijn aangeleverd bij VRSPACE. Elke vorm van garantie vervalt wanneer blijkt dat het defect te wijten is aan het onvakkundig gebruik van de apparatuur of wanneer reparaties door derden zijn uitgevoerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 12

12.1 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan VRSPACE. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

12.2 Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van VRSPACE te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

12.3 Het is VRSPACE toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de programmatuur of materialen.

Overmacht

Artikel 13

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van VRSPACE, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Telecommunicatie

Artikel 14

Indien bij het onderhoud van programmatuur, daaronder begrepen basissupport, of andere dienstverlening door VRSPACE gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde.

VRSPACE is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

Aanvulling Internet Diensten

Artikel 15

15.1 Indien VRSPACE als gevolg van redelijkerwijs niet voor VRSPACE voorzienbare omstandigheden als bedoeld in artikel 16.2 wordt verhinderd de overeenkomst (verder) te voeren, is VRSPACE gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de wederpartij zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van VRSPACE op betaling door de afnemer voor reeds door VRSPACE verrichte prestaties. In geval van opschorting zal VRSPACE alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

15.2 VRSPACE is in elk geval nimmer aansprakelijk voor uitval of niet beschikbaarheid van de diensten, als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, overheidsmaatregelen, staking, ingebreke blijven van toeleveranciers van VRSPACE, storingen in de verbindingen van een telecombedrijf of enige andere telecommunicatie-onderneming, verdwijnen van computerbestanden, storingen met andere aangesloten netwerken, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van VRSPACE liggen.

15.3 VRSPACE is niet aansprakelijk voor enige schade die de afnemer lijdt door tekortkomingen van VRSPACE bij de uivoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van VRSPACE.

15.4 VRSPACE is in elk geval nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is VRSPACE gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet ten gevolge van het onderhoud aan de apparatuur of programmatuur door of vanwege VRSPACE, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade door het gebruik van creditcard-acceptatiemechanismes of elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer.

15.5 VRSPACE is niet verantwoordelijk voor onteigening/behoud domeinnamen en de directe gevolgschade daarvan.

15.6 VRSPACE heeft het recht met onmiddellijke ingang de wederpartij af te sluiten en de overeenkomst te ontbinden indien zij op grond van haar ter beschikking staande informatie vermoedt dat de wederpartij de aansluiting gebruikt voor strafbare of onrechtmatige gedragingen via het Internet of daarop aangesloten netwerken. In dit geval ontvangt de afnemer geen restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding. VRSPACE behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de wederpartij te verhalen. De wederpartij aanvaardt dat zij geen aanspraak kan maken op enige vergoeding van schade ten gevolge van de afsluiting.

15.7 Het is de wederpartij niet toegestaan de aansluiting te gebruiken voor strafbare of onrechtmatige gedragingen, zoals het zonder toestemming van de rechthebbende verveelvuldigen, verspreiden en distribueren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, en het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet en/of daarop aangesloten netwerken waarbij de wederpartij enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

15.8 De wederpartij zal de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor de communicatie over het Internet in acht nemen.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 16

16.1 De overeenkomsten tussen VRSPACE en wederpartij worden beheerst door Nederlands recht.

 

VRSPACE Business Technology BV te Gouda
BTW-nummer : NL810395320B01 | KVK-nummer : 24330614